Kişisel Verilerin İşlenmesi - Aktarılması

698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE
BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME,
KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ, İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA DAİR ONAY FORMU


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Gezen Grup ile yazılı ve/veya sözlü olarak doğrudan veya şubelerimiz, çalışanlarımız ve sair her türlü yollar ile paylaştığınız kişisel bilgileriniz veri sorumlusu sıfatı ile Gezen Grup tarafından aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, yurtiçi ve/veya yurtdışında, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde 3. kişilere açıklanabilecek, aktarılabilecek,  devredilebilecek, sınıflandırılabilecek, işlenebilecek ve kullanılabilecektir.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kişisel verilerin işlenme amaçları; Tarafınızla şirketimiz arasında kurulacak/kurulan hizmet ilişkisi çerçevesinde yürürlükteki yasal mevzuat hükümleri kapsamında kullanılmak, gerekli işlemleri yapabilmek ve bilgilerinizi tespit için kimlik, adres, iletişim bilgileri ve diğer kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi kaydetmek, elektronik veya kâğıt ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, işlemek, depolamak, sınıflandırmak, periyodik olarak kontrol etmek, gerektiğinde değiştirmek, güncellemek, yasal mevzuat ve diğer resmi veya idari otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Öncelikle kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde, yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan şirketlerle ve de resmi veya idari makamlarca usulüne uygun şekilde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi veya idari makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi veya idari makamlar ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerin toplanma, işlenme yöntemi; 6698 sayılı Kanun ve şirketimiz ile yapmış olduğunuz sözleşme, ticari ve/veya hukuki ilişki çerçevesinde kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirketimiz, şubelerimiz, bağlı şirketlerimiz, tedarikçi firmalarımız, ticari veya hukuki ilişki içerisinde bulunduğumuz 3. Kişiler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir ve işlenebilir.

Kişisel Verileri Toplanan Kişinin Hakları: 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin; 
1. İşlenip işlenmediğini öğrenme, 
2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
3. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
4. Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 
5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
6. 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, 
7. Yukarıda sayılan 5 ve 6 no.lu bentler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme, 
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bu haklarınızı Gezen Grup’a noter vasıtasıyla yazılı olarak başvurmak suretiyle kullanabilirsiniz. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; 

Yukarıdaki bilgileri okudum, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirildim, yasal haklarımı anladım ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum. 

Şirketiniz ile paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin şirketiniz ile işbirliği, nezdinde yapılan işlemlere katılım ya da herhangi başka bir nedenle kurduğum ilişki, kapsamında; kurduğum ilişkinin amacı ile bağlantılı bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, dâhil olduğum faaliyetler ile ilgili bilgi verilmesi için, Çalışma Bakanlığı tarafından veya sair idari veya adli makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması için ve istatistiksel veya bilimsel araştırma için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum.
Şirketiniz ile kurduğum ilişki nedeniyle elde edebileceğim kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği hukuka uygun olarak ve açık rıza ile elde etmeyi, korumayı, işlemeyi, aktarmayı; açık rıza olmadan veya hukuka aykırı olarak elde ettiğim kişisel verileri derhal silmeyi ve durumu Kişisel Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne bildirmeyi; aksi durumun tespiti halinde verileri ihlal edilenler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve sair idari ve yargı organlarınca bir yaptırım uygulanması ve şirketin zararının doğması halinde bu zararı gidermeyi, böyle bir durumda aynı zamanda cezai sorumluluğun da tarafıma ait olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, Gezen Grup ve şubeleriniz, bağlı şirketleriniz, tedarikçileriniz, ticari veya hukuki ilişki içerisinde bulunduğumuz 3. kişiler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli her türlü kişisel verilerimin tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, gerektiğinde değiştirilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurt içinde veya yurt dışında kurulu şirketlerle, kanunen yükümlü olduğu kurum ve kuruluşlar, özel/kamu tüzel kişilikleri ile veya resmi / idari makamlarla, hukuki ve/veya ticari ilişki içerisinde olduğunuz kişi, şirket, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına, yurt dışına aktarılmasına tereddüde yer bırakmayacak şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık ve yazılı rızam onay veriyorum / onay vermiyorum.  

 ONAY VERİYORUM: Adı-Soyadı-T.C. no        ONAY VERMİYORUM: Adı-Soyadı-T.C. no
        İmza                                                                                 İmza